Regulamin

§1 [Słowniczek pojęć]

 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). obejmująca formularze kontaktowe dostępne na stronie, oferujące przesłanie wiadomości usługodawcy
 2. Usługodawca – Saw-Bud Usługi Budowlane Bogdan Sawicki, Stare Skoszewy 52, 92-701 Stare Skoszewy, tel. 604 758 675
 3. Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z usługi.
 4. Strona – saw-bud.net

§ 2 [Zasady korzystania z usług]

 1. Usługobiorca chcąc skorzystać z usług winien:
  • Podać dane kontaktowe oraz inne informacje potrzebne do przygotowania oferty;
  • Zaakceptować politykę prywatności;
  • Wysłać formularz.
 2. Chcąc korzystać z usług należy posługiwać się komputerem, tabletem, smartfonem lub innym urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej z włączonymi plikami cookies oraz JavaScript.
 3. Usługobiorca korzystając z usług oraz chcąc uchronić się przed naruszeniem ochrony swoich danych osobowych winien korzystać przede wszystkim z urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo przesyłu danych poprzez m.in. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, a dostęp do tych urządzeń zabezpieczony jest hasłem znanym jedynie usługobiorcy.
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dostarczane usługodawcy treści, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usług należy można składać pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy.
 2. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy podać dane osobowe: imię i nazwisko oraz opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez usługodawcę. W przypadku, gdy powyższy termin nie zostanie dochowany z przyczyn niezależnych od usługodawcy, usługodawca poinformuje osobę reklamującą o przyczynach zwłoki i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana osobie reklamującej na adres e-mail, który zawierał zgłoszenie reklamacyjne lub na inny wskazany adres e-mail.

§ 4 [Postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany obowiązują z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 4. Data początkowa obowiązywania Regulaminu: 16.02.2021 r.