Polityka prywatności i cookies

 Polityka prywatności
§ 1 [Definicje]
AdministratorSaw-Bud Usługi Budowlane Bogdan Sawicki
Romana Kaczmarka 37, 92-408 Łódź
tel. 604 758 675
Stronasaw-bud.net
Dane Osoboweinformacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – to jest osobie, którą bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Przetwarzanieoznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.
Usługiusługi oferowane przez administratora na stronie oraz usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem
Użytkownikkażda osoba fizyczna korzystająca z usług
§ 2 [Rodzaje przetwarzanych danych, cele oraz podstawy prawne przetwarzania]
Rodzaje przetwarzanych danych:
 • dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer strony – adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, czas przebywania na stronie, historia odwiedzanych podstron;
 • dane osobowe podane w formularzach kontaktowych strony – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • dane osobowe zawarte w treściach wiadomości przesyłanych za pośrednictwem strony lub bezpośrednio na podany na stronie adres e-mail administratora;
 • dane osobowe podane w komentarzach, wpisach na stronie – login, imię i nazwisko, adres e-mail;
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania:
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkowników przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych na stronie; działania te polegają na wycenie usługi lub zainicjowania dalszej korespondencji w celu zawarcia umowy o świadczenie usług; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych szerzej w Regulaminie; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • dane osobowe przetwarzane są w celach technicznych, analitycznych i statystycznych nakierowanych na usuwaniu usterek technicznych, poprawieniu funkcjonalności strony, analiz własnych administratora oraz w celu zapobiegania oszustwom, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i informacji bądź dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora lub stronę trzecią oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze polegający rozpatrywaniu reklamacji w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i niezbędność podjęcia przez administratora działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług świadczonych drogą elektroniczną – przed zwarciem umowy o świadczenie tych usług; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 • dane przetwarzane są w celach rozliczenia administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
 • dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców w celach marketingowych, gdzie podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda użytkowania; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
§ 3 [Odbiorcy danych]
Odbiorcy danych osobowych użytkowników:
 • pracownicy administratora (w tym osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych)
 • prawnicy współpracujący z administratorem
 • firmy księgowo-kadrowe współpracujące z administratorem oraz firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe
 • dostawcy usług mailingowych, analitycznych, hostingowych
§ 4 [Okres przechowywania danych]
Dane osobowe użytkowników będą przechowywane
w okresie:
 • działań podjętych na żądanie użytkowników przed zawarciem umowy związanej z usługą oferowaną na stronie w tym usługą świadczoną drogą elektroniczną, a następnie, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy – podczas wykonywania usługi oraz do czasu jej zakończenia i rozliczenia
 • rozpatrywania reklamacji odnośnie usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych szerzej w Regulaminie
 • do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych związanych z usługami
§ 5 [Prawa użytkowników]
W każdym czasie użytkownicy, którzy przekazali administratorowi swoje dane osobowe uprawnieni są do:
 • dostępu do danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w celach marketingowych), jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
 • w oparciu uzasadniony interes prawny administratora lub strony trzeciej
 • w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • w oparciu o profilowanie
Sposób realizacji powyższych uprawnień:
 • korespondencyjnie na adres Administratora
 • elektronicznie na adres e-mail Administratora
Prawo do skargi do organu nadzorczego:w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
§ 6 [Warunki podania danych osobowych]
Warunki:
 • podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług, a brak podania tychże danych uniemożliwia zawarcie takiej umowy i w konsekwencji świadczenie usług oraz uniemożliwia podjęcie działań na żądanie użytkowników przed zwarciem tejże umowy (przesłanie oferty, negocjacje cenowe, procedura reklamacyjna)
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż administrator zapewniając tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie Regulaminem winien znać adresata reklamacji oraz jego dane kontaktowe w celu udzielenia mu odpowiedzi na przedmiotową reklamację
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż administrator ma obowiązek rozliczyć te usługi zgodnie z prawem podatkowym i księgowym
 • podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a brak ich podania skutkuje brakiem otrzymania treści marketingowych od administratora
§ 7 [Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany]
Definicje oraz wyłączenie
 • profilowanie dotyczy dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • administrator prowadząc stronę korzysta z usług zewnętrznych dostawców, którzy wykorzystując pliki cookies dokonują profilowania w celach analitycznych, statystycznych, reklamowych (w tym dopasowania reklam do preferencji użytkowników)
 • korzystanie ze strony bez odpowiednich zmian dokonanych przez użytkownika w ustawieniach przeglądarek internetowych, które mają na celu uniemożliwienie przyjmowania plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na wykorzystywanie plików cookies przed administratora na zasadach opisanych powyżej
 • użytkownicy chcąc ograniczyć lub wyłączyć możliwość profilowania winni dokonać stosownych ustawień związanych z zarządzeniem plików cookies w swoich przeglądarkach internetowych (więcej informacji w § 10)
§ 8 [Przekazywanie do państw trzecich]
Dostawcy usług:
 • część dostawców usług oferowanych na stronie tj. Google i Facebook (oba z USA) mają swoje siedziby poza terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii
 • w związku z powyższym administrator przekazując dane osobowe użytkowników takim dostawcom zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa przekazywanych danych bacząc, by wobec państw do których przekazywane są dane Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony (np. wobec USA)
 • w tym celu administrator współpracuje w szczególności z podmiotami, które uczestniczą w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),
 • lista podmiotów uczestnicząca w ww. programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant_search
§ 9 [Środki bezpieczeństwa]
Zasady:
 • administrator wdraża adekwatne środki bezpieczeństwa ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z treścią art. 32 RODO
 • administrator zobowiązuje się dochować należytej staranności by podmioty przetwarzające dane osobowe w jego imieniu na podstawie art. 28 RODO stosowały adekwatne ośrodki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
§ 10 [Pliki cookies]
Definicja:pliki cookies to informacje wysyłane przez stronę i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, smartfon, tablet etc.)  podczas przeglądania stron internetowych
Pliki cookies używane na stronie:
 • sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu przebywania na stronie
 • stałe – przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej
 • zewnętrzne – pochodzące od dostawców usług, z których korzysta administrator w celach statystycznych, reklamowych i profilowania przez te podmioty
Cele stosowania plików cookies:
 • umożliwiają zoptymalizowanie szybkości działania strony
 • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności udostępnianych na stronie
 • pozwalają gromadzić dane statystyczne
 • pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam (np. remarketing)
Zarządzanie cookies:
 • w celu wyłączenia lub ograniczenia działania plików cookies należy zapoznać się z informacjami udostępnianymi przez producentów danej przeglądarki internetowej
 • wyłączenie lub ograniczenie działania plików cookies na stronie może ograniczyć lub wyłączyć niektóre funkcjonalności oraz usługi dostępne na stronie
 • poniżej zamieszczono hiperłącza do stron najpopularniejszych przeglądarek internetowych, gdzie zamieszczono informacje związane z zarządzaniem plików cookies:
  Chrome
  Mozilla Firefox
  Microsoft Internet Explorer
  Opera
Google Analytics:
 • strona korzysta z usługi Google Analytics
 • powyższa usługa wykorzystywana jest w celach reklamowych służących do remarketingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google, raportowania danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics oraz działania zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystywaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam
 • w celu wyłączenia Google Analytics należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies lub zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • w celu wyłączenia opcji spersonalizowanych reklam należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated
§ 11 [Postanowienia końcowe]
Zamianyw celu aktualizacji oraz udoskonalania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie
Publikacja zmianzmiany obwiązują z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Polityki Prywatności na stronie
Data początkowa obowiązywania niniejszej Polityki Prywatności:16.02.2021 r.
Odesłaniew sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz inne przepisy dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, które wiążą administratora